top of page
Business Meeting

About GGM

บริษัท จีจีเอ็ม จำกัด เรามุ่งเน้นปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง และเพื่อเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มผู้รับผู้บริการ

ดังต่อไปนี้

  • เราดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบงานบริการ การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการตรวจประเมิน ตรวจติดตามระบบงานคุณภาพ ซึ่งให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติจากสถาบันรับรอง Accreditation

  • เราสร้างความไว้วางใจ ด้วยความซื่อสัตย์จากการให้ความสำคัญในการเก็บรักษาความลับขององค์กรลูกค้า

  • เราสร้างความเชื่อมั่น ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการและยินดีรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงองค์กรของเรา อย่างต่อเนื่อง

bottom of page