top of page

ศ. 19 เม.ย.

|

Location is TBD

CQI - IRCA ISMS Lead Auditor ISO 27001: 2022 Certified Training Course

ราคา 28,000 บาท ระยะเวลาอบรม 5 วัน

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
CQI - IRCA ISMS Lead Auditor ISO 27001: 2022 Certified Training Course
CQI - IRCA ISMS Lead Auditor ISO 27001: 2022 Certified Training Course

Time & Location

19 เม.ย. 2567 08:30 – 20 เม.ย. 2567 17:30

Location is TBD

Guests

About the Course

หลักสูตรหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน ระบบการจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ISMS ISO/IEC 27001 : 2022 นี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และบทบาทที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ตรวจสอบผู้มีความสามารถ  และการปฏิบัติที่สำคัญของการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพของระบบการจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ISMS ISO/IEC 27001 : 2022 และ ISO 19011  และ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการตรวจสอบ ISO 45001 ที่มีความเข้มข้น และได้รับการรับรองจาก CQI- IRCA (International Register of Certificated Auditors)

 ผู้ที่ควรเข้าอบรม 

- ทุกคนที่มีความต้องการในการตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ISMS ISO/IEC 27001 : 2022 ISMS

- ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบทั้งภายในองค์กรและ ภายนอกองค์กร (Third Party Auditor) 

Share This Course

bottom of page