top of page

การควบคุมการปฏิบัติงาน

อัปเดตเมื่อ 15 พ.ย. 2566

การรับเข้าวัตถุดิบ ควรมีการระบุข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบ มีมาตรฐานกำหนดที่สอดคล้องกับความปลอดภัย มีการสุ่มตรวจรับเข้าเพื่อประเมินคุณภาพของ Supplier ตามเกณฑ์ยอมรับได้ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ ภาชนะหรือวัสดุที่ใช้จะต้องมั่นใจว่าสามารถป้องกันผลิตภัณฑ์ได้เพียงพอเพื่อลดการปนเปื้อนหรือการเสียหายของผลิตภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุหรือก๊าชที่ใช้ไม่เป็นพิษและไม่เป็นอันตรายต่ออาหารและเอื้อต่อการระบุฉลาก

การควบคุมน้ำ จะต้องมีการจัดการน้ำไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน มีระบบแยกน้ำที่ไม่ใช้สัมผัสอาหาร

ระบบเอกสารและบันทึกข้อมูลมีเพิ่มในส่วนของการรักษาบันทึกไว้ในช่วงระยะเวลานานกว่าอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หรือตามที่ส่วนราชการที่กำกับดูแลกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินงานการเรียกคืนสินค้า จะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลที่จัดการอันตรายต่ออาหารได้จะต้องมีการระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไว้ชัดเจน ชื่อสินค้า รุ่น Lot ที่ผลิต วันที่ผลิตรับเข้า จะต้องมีความครอบคลุมรวดเร็ว ในกรณีที่มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงต่อสุขภาพผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตภายใต้สภาวะที่คล้ายกันและอาจมีความเสี่ยงควรได้รับการประเมินความปลอดภัยด้วยเช่นกัน ควรมีบันทึกการเรียกคืน สาเหตุและการดำเนินการแก้ไขด้วย

ดู 75 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page