top of page

การผลิตอาหารให้ปลอดภัย โดยบังคับใช้ GMP เป็นกฎหมาย 2/4

การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยทำให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า

1. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก่อนและหลังบรรจุ

2. มีความเป็นกรดต่ำ (pH > 4.6) หรือผ่านการปรับสภาพให้เป็นกรด (pH ≤ 4.6)

3. มีปริมาณน้ำอิสระในอาหารเหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรค aw > 0.85

4. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทกันอากาศเข้าได้

5. เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง


คุณสมบัติผู้ควบคุมการผลิตที่ต้องตรวจประเมินในกระบวนการ - จะต้องมีความรู้ความสามารถในการควบคุมการผลิต - มีหลักฐานการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามข้อกำหนด - มีการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อมูลของผู้ควบคุมการผลิต ณ สถานที่นั้นๆ

**กรณีหากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจประเมิน ตรวจพบว่า สถานประกอบการไม่มีมาตรการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้จะมีผู้ควบคุมการผลิตที่มีคุณสมบัติครบ ก็ถือว่า "ไม่ผ่าน GMP 420" เช่นเดียวกันกับกรณีไม่มีผู้ควบคุมการผลิต หรือมีผู้ควบคุมการผลิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนด


ดู 62 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page