top of page

การผลิตอาหารให้ปลอดภัย โดยบังคับใช้ GMP เป็นกฎหมาย 3/4

บันทึกการตรวจประเมิน

ปรับปรุงบันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) แบบสรุปผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร 7 ตส.1 (63) ต้องทำทุกครั้ง (2) บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกำหนดพื้นฐาน 7 ตส.2 (63) ต้องทำทุกครั้ง

(3) บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารส่วนเพิ่ม ตามข้อกำหนดเฉพาะ

ตส.3 (63) น้ำ น้ำแร่ น้ำแข็ง ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง เฉพาะกรณีที่มีการผลิตอาหารนั้นๆ ตส.4 (63) นมพร้อมดื่ม ที่ผ่านกรรมวิธีการพาสเจอไรซ์ เฉพาะกรณีที่มีการผลิตอาหารนั้นๆ ตส.5 (63) LACF/AF ที่ผ่านกรรมวิธี commercial sterilization เฉพาะกรณีที่มีการผลิตอาหารนั้นๆ


ดู 72 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page