top of page

การผลิตอาหารให้ปลอดภัย โดยบังคับใช้ GMP เป็นกฎหมาย 4/4

บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามข้อกำหนด ตส.2 (63) หลักเกณฑ์ยืดหยุ่นพอสำหรับผู้ผลิตรายเล็ก ตัวอย่างหลักเกณฑ์ เช่น เกณฑ์ข้อ 1.5 กําหนด"อาคารผลิตสามารถป้องกันสัตว์และแมลงเข้าสู่บริเวณ ผลิต หรือ ป้องกันสัตว์และแมลงสัมผัสอาหาร"กรณีอาคารปิดไม่สนิท แต่มีการปกปิดเพื่อป้องกันสัตว์และแมลง สัมผัสอาหาร เช่น ตู้กับข้าว ฝาชี เป็นต้น ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งยังถือว่าเป็นไปตาม

ข้อกำหนด ตัวอย่างตส.2

บันทึกการตรวจประเมินตามข้อกำหนด

1. สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดทุกประการหรือไม่

2. มีมาตรการอื่นที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนในอาหารหรือไม่

3. มีผลกระทบต่อความปลอดภัยโดดยตรงกับอาหารที่ผลิตหรือไม่

การเขียนประเมินจะต้องมีความยืดหยุ่นของการตรวจประเมิน เช่น มีการพบข้อไหนที่ตกเกรณ์จะมีการตรวจ ติดจามผล 2 ครั้ง ลงบันทึกรายการตรวจสอบ เช่นทำเลที่ตั้งห่างจากแหล่งก่อเกิดสิ่งปนเปื้อน เช่น สิ่งปฏิกูล วัตถุอันตราย หมายเหตุ มีเครื่องฆ่าเชื้อในห้องผลิตไม่ใช้งานยังไม่ย้ายออกดู 97 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page