top of page

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 420 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

อัปเดตเมื่อ 16 พ.ย. 2566

หลักเกณฑ์ GMP 420 ครอบคลุมหัวข้อต่างๆเพื่อให้กระชับ และชัดเจนต่อการตรวจประเมิน

1. สถานที่ตั้งอาคารผลิต การทำความสะอาด และการบำรุงรักษา คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตที่บังคับใช้เป็นกฎหมาย (GMP 420)

2. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

3. การควบคุมกระบวนการผลิต

4. การสุขาภิบาล

5. สุขลักษณะส่วนบุคคล


กระบวนการตรวจ 420 พร้อมออกใบรับรอง

1. การเตรียมความพร้อม ผู้ประกอบการอาหารต้องเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของGMP 420 โดยสามารถขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่ให้บริการตรวจประเมินได้

2. การตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินจะเข้าตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามข้อกำหนดของ GMP 420 โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน

3. การประเมินผล ผู้ตรวจประเมินจะประเมินผลการตรวจประเมินและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน

4. ออกใบรับรอง หากผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GMP 420 อยู่ในเกณฑ์ผ่าน ผู้ตรวจประเมินจะออกใบรับรองระบบ GMP 420 ให้กับผู้ประกอบการอาหาร


รายละเอียดขั้นตอนการตรวจประเมิน

การตรวจประเมินระบบ GMP 420 ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ

1. การตรวจประเมินตามข้อกำหนดพื้นฐาน ตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่ผลิตอาหารในด้านต่างๆ เช่น สถานที่ อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร เอกสาร และระบบการจัดการ

2. การตรวจประเมินตามข้อกำหนดเฉพาะ ตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่ผลิตอาหารในด้านการผลิตอาหารประเภทต่างๆ เช่น อาหารแปรรูป อาหารสด อาหารแช่แข็ง เป็นต้น

ผู้ตรวจประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินตามวิธีการที่กำหนดไว้ในคู่มือการตรวจประเมินระบบ GMP 420 โดยอาจสอบถามข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร สังเกตการณ์การปฏิบัติจริง และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจวิเคราะห์


เกณฑ์การพิจารณาออกใบรับรอง

  • ใบรับรองระบบ GMP 420 จะออกให้กับผู้ประกอบการอาหารที่มีผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของGMP 420 อยู่ในเกณฑ์ผ่าน โดยเกณฑ์การพิจารณาออกใบรับรองมีดังนี้

  • คะแนนรวมจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานและข้อกำหนดเฉพาะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

  • ไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major Deviation)

ระยะเวลาในการออกใบรับรอง

  • ระยะเวลาในการออกใบรับรองระบบ GMP 420 ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ให้บริการตรวจประเมิน โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน

ประโยชน์ของการได้รับการรับรองระบบ GMP 420

  • การได้รับการรับรองระบบ GMP 420 มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอาหารดังนี้

  • สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและคู่ค้าว่าผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย

  • เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มยอดขาย

  • ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานดู 218 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page