top of page

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฎิบัติในการตรวจรับทุเรียนสำหรับโรงรวบรวม

อัปเดตเมื่อ 25 ก.ย. 2566

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กำหนดหลักปฎิบัติในการตรวจรับทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ เพื่อให้ได้ผลทุเรียนที่แก่ตามข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับจำหน่าย ส่งออก และนำเข้า


ขอบข่ายการบังคับใช้มาตรฐาน

- ผู้ผลิต เช่น โรงรวบรวมหรือโรงคัดบรรจุจะต้องใช้มาตรฐานบังคับนี้ภายใน 1 ปีนับแต่วันประกาศใบราชกิจจานุเบกษา

- ผู้ส่งออก คือ ผู้ส่งออกทุเรียนผลสดที่ใช้สินค้าที่รอลงผลิต และ ผู้ส่งออกทุเรียนผลสดที่ใช้สินค้าจากผู้ผลิตอื่น

- ผู้นำเข้า คือ ผู้นำเข้าทุเรียนผลสด

แต่มาตรฐานนี้ไม่บังคับใช้กับ

- การตรวจและรับผลทุเรียนเพื่อการผลิตทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภคตาม มกษ. 9039 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค

- การตรวจและรับผลทุเรียนเพื่อการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง ตามมกษ. 9046 มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง เนื่องจากได้มีการกำหนดให้ตรวจสอบความแก่ของทุเรียนไว้ในข้อกำหนดการรับวัตถุดิบแล้ว (บังคับใช้เฉพาะส่งออก)

- การรับวัตถุดิบของโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุหรือที่ใช้สำหรับการแปรรูปไม่อยู่ในขอบข่ายการบังคับใช้

- แผงค้าปลีกไม่ได้อยู่ในขอบข่ายที่บังคับใช้

มกษ. 9046 มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง

มกษ. 9039 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค


ข้อกำหนดหลักปฏิบัติในการตรวจและรับทุเรียนจำนวน 3 ข้อหลักๆ

1. การตรวจและรับทุเรียน

- ตรวจหลักฐานแสดงการจัดการแหล่าที่ปลูกผลทุเรียนทุกรุ่นต้อมมีข้อมูลแสดงว่ามาจากแหล่งปลูก

- ตรวจลักษณะภายนอกของผลทุเรียนแก่

- ตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน

2. การฝึกอบรม

2.1 ผู้ควบคุมการเก็บเกี่ยว

- ต้องไปรับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบ เรื่องการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนแก่หรือได้รับการประเมินความสามารถโดยโรงรวบรวมหรือโรงคัดบรรจุ

- ต้องไปรับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบ เรื่องการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนแก่จากหน่อยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความเห็นชอบ

2.2 ตรวจสอบความแก่ของทุเรียน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจและรับผลทุเรียน

- ผู้ตรวจสอบความแก่ของทุเรียน ต้องไปรับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบ เรื่องการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนแก่จากหน่อยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความเห็นชอบและมีหลักฐานการทดสอบ

- ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจและรับผลทุเรียน โดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งต้องได้รับการฝึกอบรมหรือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมเป็นระยะๆอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

- หัวข้อหลักสูตรต้องครอบคลุม เช่น เทคนิคการตรวจพินิจลักษณะของผลทุเรียนแก่ และเทคนิคการตรวจวิเคราะห์น้ำหนักแห้งของทุเรียน

3. การบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ

- ต้องจัดทำแบบบันทึกเอกสารข้อมูล ได้แก่ วันที่รับผลทุเรียน แหล่งที่มา ชื่อสายพันธุ์ บริเวณที่รับ ผลการตรวจพินิจลักษณะภายนอกของผลทุเรียน หลักฐานการจัดการเกณฑ์ที่ไม่ผ่าน ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำหนักแห้ง หลักฐานบันทึกการฝึกอบรม

- เก็บรักษาข้อมูลการบันทึกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

มกษ. 3-2556 ทุเรียน

มกษ. 9035-2563 การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

มกษ. 9047-2560 2563 การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด
ดู 76 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page