top of page

SOCIAL AND LABOR CONVERGENCE (SLCP)

SOCIAL AND LABOR CONVERGENCE PROGRAM (SLCP)

มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อสร้างทางออกที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับขนาดได้และอย่างยั่งยืนสำหรับการตรวจสอบทางสังคมและแรงงาน โดยดำเนินการร่วมกันเพื่อใช้กรอบการทำงานครอบคลุมทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อประเมินด้านสังคมและแรงงาน กรอบการทำงานนี้มีเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งรวบรวมข้อมูลทางด้านสังคมและแรงงาน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงเพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงและติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุง การประเมินหนึ่งครั้งช่วยประหยัดทรัพยากรสำหรับทุกคนได้อย่างมากมาย

 

การทวนสอบ SLCP

ภารกิจของของ SLCP ในการใช้ Converged Assessment Framework (CAF) เพื่อสนับสนุนความพยายามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงสภาพการทำงานในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก CAF ประกอบด้วยเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล, มาตรฐานการตรวจสอบและเอกสารคำแนะนำสำหรับผู้ตรวจสอบ ซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถ:

 

  • ลดความเหนื่อยล้าในการตรวจสอบและตรวจประเมิน: หลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนและลดจำนวนการตรวจสอบทางด้านสังคมและแรงงานโดยแทนที่ด้วยเครื่องมือการประเมินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

  • เพิ่มโอกาสสำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลทางสังคมและแรงงานได้มากขึ้น

  • ปรับใช้ทรัพยากรเพื่อดำเนินการปรับปรุงอย่างเหมาะสม

  • สร้างความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน ในการวัดผลและทำความเข้าใจสภาพการทำงานในปัจจุบันและการปรับปรุงสภาพการทำงานเหล่านั้นในภายหน้า

bottom of page