top of page

C-TPAT

Security Audit

CTPAT - CUSTOMS TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM

ความร่วมมือด้านการค้าศุลกากรเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (CTPAT) เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบังคับใช้สินค้าหลายชั้นของศุลกากรและการป้องกันชายแดน (CBP) ของสหรัฐฯ ด้วยโปรแกรมนี้ CBP ทำงานร่วมกับชุมชนการค้าเพื่อเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและปรับปรุงความปลอดภัยชายแดนของสหรัฐอเมริกา

 

CTPAT เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยสมัครใจซึ่งตระหนักดีว่า CBP สามารถให้ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าในระดับสูงสุดได้โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศเช่น ผู้นำเข้า, ผู้ขนส่ง, ผู้รวบรวม, นายหน้าศุลกากรที่ได้รับใบอนุญาต และผู้ผลิต พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยและความรับผิดชอบสำหรับทุกท่าเรือปี 2549 เป็นกรอบทางกฎหมายสำหรับโปรแกรม CTPAT และกำหนดข้อกำหนดการกำกับดูแลโปรแกรมที่เข้มงวด

 

สามารถดำเนินการตรวจสอบ CTPAT สำหรับผู้ขายที่ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา

 

โปรแกรมนี้เรียกร้องให้ธุรกิจนำเข้าและผู้ให้บริการกำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของตนเองและของคู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานโดยยึดตามเกณฑ์ความปลอดภัย C-TPAT ต่อไปนี้

 

  • ข้อกำหนดของพันธมิตรทางธุรกิจ

  • ความปลอดภัยของตู้คอนเทนเนอร์

  • การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ

  • การรักษาความปลอดภัยบุคลากร

  • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการรับรู้ภัยคุกคาม

  • ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เมื่อนโยบายเหล่านี้มีผลบังคับใช้การนำเข้าโดยธุรกิจเหล่านี้จะได้รับ "ช่องทางด่วน" โดยศุลกากรสหรัฐฯ

bottom of page