top of page

Responsible Jewellery Council Code of Practice (CoP)

มาตรฐานความรับผิดชอบ และการสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานเครื่องประดับ จิวเวลรี่

มาตรฐานนี้คำนึงถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่อธุรกิจครอบคลุมประเด็นในด้านต่างๆดังนี้

· รับผิดชอบต่อระบบห่วงโซ่อุปทานมีมาตรฐานเดียวกันที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน จากเหมืองไปจนถึงการค้าปลีก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องเพชรพลอย อุตสาหกรรมเครื่องประดับจิวเวลรี่และอุตสาหกรรมนาฬิกา

· วัตถุดิบ ได้แก่ เพชร พลอย และโลหะมีค่า ที่ปราศจากแหล่งที่มีข้อขัดแย้ง

· สิทธิมนุษยชน

· มาตรฐานแรงงานต่างๆ เช่น ชั่วโมงการทำงาน ค่าตอบแทน ความเท่าเทียมกันของพนักงาน

· สิ่งแวดล้อมสุขภาพ และความปลอดภัย

· การจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การฟอกเงิน การรับสินบน ความปลอดภัยในทรัพย์สิน

· การเปิดเผยข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์

· การสอบกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบมีค่า ได้แก่ เพชร พลอย ทองคำ เงิน กลุ่มโลหะแพลทินัม

bottom of page