top of page

Global Organic Textile Standard (GOTS)

เป็นมาตรฐานการแปรรูปสิ่งทอชั้นนำของโลกสำหรับเส้นใยอินทรีย์โดยครอบคลุมข้อกำหนดทางสังคม, เคมีและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการผลิต

 

วัตถุประสงค์ของ GOTS

 

จุดมุ่งหมายของมาตรฐานนี้คือการกำหนดข้อกำหนดเพื่อรับรองสถานะอินทรีย์ของสิ่งทอตั้งแต่การเก็บเกี่ยววัตถุดิบผ่านการผลิตที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ไปจนถึงการติดฉลากเพื่อให้การรับรองที่น่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคปลายทาง

 

GOTS มีไว้สำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีเส้นใยธรรมชาติออร์แกนิกอย่างน้อย 70% แต่ละขั้นตอนของการผลิตจะต้องได้รับการรับรองโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตและสิ้นสุดที่ธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจขั้นสุดท้ายของผู้ขายรายสุดท้าย

bottom of page