top of page

ISO 9001
Quality Management System : QMS

ISO 9001 เป็นพื้นฐานของระบบงานคุณภาพมากมาย ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับระบบบริหาร ซึ่งเหมาะสำหรับทุกประเภทธุรกิจ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ด้วยมาตรการที่สามารถทวนสอบ สอบกลับระบบงานบริหาร บุคลากร สินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจากข้อกฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลด้วยระบบเอกสารที่เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้​

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พนักงานในองค์กรรวมถึงผู้บริหารให้ความสำคัญกับกิจกรรม หน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน ภายใต้การควบคุมจากนโยบายขององค์กร

องค์กรต้องสามารถทวนสอบทุกกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อตัวสินค้าหรือบริการ ซึ่งหมายถึง สินค้าหรือบริการที่ “ไม่” เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อกฎหมาย ข้อกำหนดจากข้อกฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลด้วยระบบเอกสารที่เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ โดยครอบคลุมเกี่ยวกับ บุคคลากรทุกแผนก เครื่องจักร วัตถุดิบ วิธีปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม

 

ประโยชน์จากการได้รับการรับรอง

ด้านการแข่งขัน 

  • องค์กรที่ขอการรับรองแต่ละมาตรฐานตามความจำเป็นของกิจกรรมของแต่ละองค์กร นั่นหมายถึง การคัดเลือกผู้ขายในลำดับต้น ๆ กล่าวคือ องค์กรท่านอยู่ในรายชื่อผู้ขายที่ได้รับพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าในลำดับต้น ๆ ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ขายจากใบรับรองระบบงานตามมาตรฐานนั้น ๆ และเพื่อการประเมินผู้ขายก่อนการสั่งซื้อในรอบบิลถัดไปอย่างต่อเนื่อง จากคะแนนการประเมินผู้ขาย คะแนนความพึงพอใจ ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด

  •  โอกาสในการได้รับการพิจารณาสนับสนุนเงินลงทุนจาก BOI :สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากร ยกเว้น ลดหย่อน อากรขาเข้า วัตถุดิบ วัสดุ เครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินปันผล ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา หักค่าก่อสร้างหรือค่าติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก

ด้านระบบบริหารภายในองค์กร 

  •  ภาพลักษณ์ขององค์กร นำคำชม คำตำหนิ จากลูกค้า นำมาแก้ไข ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร บุคคลากรให้มีคุณภาพ พนักงานทุกแผนกรู้หน้าที่ของตนเอง ระเบียบปฏิบัติ วิธีการทำงาน ตามนโยบายขององค์กร ส่งผลโดยตรงกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าหรือบริการ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด “ลดของเสีย = ลดต้นทุน”

bottom of page