top of page

Organic Content Standard (OCS)

OCS คืออะไร?

 

มาตรฐานเนื้อหาออร์แกนิก (OCS) เป็นมาตรฐานสากลโดยสมัครใจที่ให้การทวนสอบห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน (Chain of Custody) สำหรับวัตถุดิบที่มาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ มาตรฐานนี้ใช้ในการทวนสอบวัตถุดิบที่ปลูกแบบออร์แกนิกจากฟาร์มจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

 

สถานประกอบการแต่ละแห่งจะได้รับการรับรองโดยหน่วยรับรองอิสระจากบุคคลที่สามโดยใช้การตรวจสอบประจำปี วัสดุจะถูกติดตามจากฟาร์มไปยังผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายโดยใช้ใบรับรองการทำธุรกรรม (Transaction Certification (TC))

 

หลักการของ OCS

 

OCS อาศัยการทวนสอบของบุคคลที่สามเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีปริมาณที่ถูกต้องของวัสดุที่ปลูกแบบออร์แกนิกหรือไม่ OCS อนุญาตให้มีการประเมินและตรวจสอบการอ้างสิทธิ์เนื้อหาอินทรียวัตถุในผลิตภัณฑ์อย่างโปร่งใส, สม่ำเสมอ, ครอบคลุมและเป็นอิสระ OCS ครอบคลุมถึงการแปรรูป, การผลิต, บรรจุภัณฑ์, การติดฉลาก, การซื้อขายและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุ "อินทรีย์" ที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย 5 เปอร์เซ็นต์ OCS อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือแบบธุรกิจต่อธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคมีข้อมูลอย่างครบถ้วนในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยวัสดุออร์แกนิก

bottom of page