top of page

GHPs Codex 2022

GHPs Codex 2022 นั้นมีความคล้ายคลึงกัน โดยทั้งสองมาตรฐานเป็นแนวทางปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี (Good Hygiene Practices) สำหรับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อาหาร เพื่อควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอาหารและทำให้อาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค


ความแตกต่างในด้านโครงสร้าง

GHPs Codex 2020 ข้อกำหนด 9 ข้อ เรียงตามลำดับจากพื้นฐานไปจนถึงซับซ้อน ในขณะที่ GHPs Codex 2022 จะมีเพิ่มในส่วนของตัวเลขของหัวข้อกำหนด มีทั้งหมด 15 ข้อ ข้อกำหนด GHPs จะอยู่ที่ข้อ 7-15

โดยปรับเปลี่ยนลำดับของข้อกำหนดใหม่ โดยข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและความสามารถ (ข้อกำหนดที่ 4) ถูกย้ายไปอยู่ก่อนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาสถานประกอบการ การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ (ข้อกำหนดที่ 5) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเกี่ยวกับอันตรายด้านความปลอดภัยอาหารได้ตั้งแต่เริ่มต้น

แนวทางการวิเคราะห์อันตราย GHPs Codex 2020 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์อันตรายแบบเดิม แต่ GHPs Codex 2022 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์อันตรายแบบใหม่ที่มีรายละเอียดมากขึ้น ครอบคลุมอันตรายด้านความปลอดภัยอาหารทั้งหมด รวมถึงอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้


จะมีเพิ่มในส่วนของคำศัพท์ใหม่ GHPs Codex 2022


การสัมผัสข้ามของสารก่อภูมิแพ้: การถูกปนเปื้อนโดย ไม่ได้ตั้งใจของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร หรือส่วนผสมในอาหาร ไปสู่อาหารหรือส่วนผสมอีกชนิดที่ไม่มีสารก่อ

ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร: กิจการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร

โปรแกรมพื้นฐาน: โปรแกรมที่รวมถึงการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการปฏิบัติการผลิตที่ดีเช่นเดียวกับการปฏิบัติ และขั้นตอนอื่นๆ เช่น การฝึกอบรม และการตรวจสอบย้อนกลับที่กำหนดสภาวะแวดล้อมพื้นฐาน และสภาวะการปฏิบัติงานที่กำหนดพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP

หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล: หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานทางการ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร และ หรือสำหรับองค์กรที่มีการควบคุมอย่างเป็นทางการ โดยรวมถึงการบังคับใช้

อันตรายที่มีนัยสำคัญ: อันตรายที่ถูกบ่งชี้โดยการวิเคราะห์อันตรายอย่างมีเหตุผล สำหรับการเกิดขึ้นในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ในกรณีที่ขาดการควบคุม และการควบคุมที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ของอาหาร

ขั้นตอน: จุด ขั้นตอนทำงาน การปฏิบัติการ หรือระดับขั้นในห่วงโซ่อาหาร รวมถึงวัตถุดิบตั้งแต่การผลิตขั้นต้นจนถึงการบริโภคขั้นสุดท้าย


ความแตกต่างในด้านเนื้อหา GHPs Codex 2022 ได้มีการเพิ่มข้อกำหนดใหม่ในบางหัวข้อ


ภูมิแพ้นั้นเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องระบุสารก่อภูมิแพ้ที่อาจปนเปื้อนเข้าไปในอาหารและดำเนินการป้องกันที่เหมาะสม เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์อันตรายแบบใหม่ โดยให้ผู้ประกอบการสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์อันตรายแบบใดก็ได้ที่เหมาะสมกับประเภทของอาหารและกระบวนการผลิต เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางด้านอาหาร โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัยอาหาร รวมถึงสร้างการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมของพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ความแตกต่างในด้านแนวทางปฏิบัติ


GHPs Codex 2022 ได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม


- แนวทางการวิเคราะห์อันตรายแบบใหม่ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอาหารทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหาร

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการล้างมืออย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนอาหาร

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่งอาหารได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขนส่งอาหารในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย


สรุป

GHPs Codex 2022 เป็นมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่จาก GHPs Codex 2020 โดยได้เพิ่มข้อกำหนดใหม่และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติบางประการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบันผู้ประกอบการในห่วงโซ่อาหารควรพิจารณาปรับปรุงระบบ GHPs ของตนให้สอดคล้องกับ GHPs Codex 2022 เพื่อลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาหาร

ดู 147 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page