top of page

Recycled Claim Standard (RCS)

RCS คืออะไร?

 

Recycled Claim Standard (RCS) เป็นมาตรฐานสากลโดยสมัครใจที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับการรับรองโดยบุคคลที่สามของวัตถุดิบที่นำเข้าและห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน (Chain of Custody) เป้าหมายของ RCS คือการเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิล

 

สถานประกอบการแต่ละแห่งที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยรับรองอิสระของบุคคลที่สามโดยใช้การตรวจสอบประจำปี RCS ตั้งใจที่จะตรวจสอบและติดตามตั้งแต่การป้อนเข้าวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

 

หลักการของ RCS

 

RCS จะตรวจสอบการมีอยู่และปริมาณของวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย สิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านการป้อนข้อมูลเข้าและการทวนสอบห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน (Chain of Custody) จากบุคคลที่สาม ช่วยให้สามารถประเมินและทวนสอบการอ้างสิทธิ์วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ได้อย่างโปร่งใส, สอดคล้องและครอบคลุมและเป็นอิสระ อาจมีการใช้ RCS เป็นเครื่องมือแบบธุรกิจต่อธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคมีข้อมูลอย่างครบถ้วนในการซื้อผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุรีไซเคิล นอกจากนี้ยังใช้เป็นวิธีการสื่อสารที่เที่ยงตรงและซื่อสัตย์กับผู้บริโภค

bottom of page