top of page

SA 8000

Social Accountability 8000

มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม : Social Accountability 8000 เป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิพนักงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ใช้แรงงาน ครอบคลุม ในเรื่องแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ สุขภาพและความปลอดภัย ความมีอิสระในการรวมกลุ่มและสิทธิในการ เจรจาต่อรอง การกีดกันแรงงาน การปฏิบัติในเรื่องระเบียบวินัย ชั่วโมงการทำงาน ค่าชดเชย และระบบการจัดการ คือการยกระดับมาตรฐานชีวิตของคนทำงานให้มีความสมดุลกันทั้งในแง่ของการทำงาน การใช้ชีวิต ส่วนตัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งต้องมีแรงสนับสนุน การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของผู้บริหาร เป็นข้อกำหนด ที่กล่าวถึงการมีบทบาทของผู้บริหารที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในแง่ของการป้องกัน รวมถึงวิสัยทัศน์การจ้างงานที่ดี มิให้เกิดความขัดแย้งด้านแรงงาน

วัตถุประสงค์

  • หน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐาน SA 8000 ต้องไม่มีการกระทำอันขัดต่อหลักการของ SA 8000 นั่นคือ ต้องไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานที่มีลักษณะเป็นการบังคับขู่เข็ญ โดยที่บุคคลนั้นไม่สมัครใจ นอกจากนี้จะต้องจัดสภาพการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัยสำหรับพนักงานด้วย ต้องอนุญาตให้สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานอย่างมีอิสระ และมีสิทธิในการเจรจาต่อรองในเรื่องต่าง ๆ เช่น สภาพการ ทำงาน การจ้างงาน การจ่ายค่าชดเชย การจัดฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การไม่คุกคามทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นต้น

 

ประโยชน์จากการได้รับการรับรอง

  •  เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ นำข้อกำหนดไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน

  • ลดการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดรายจ่ายด้านค่าทดแทนแก่ลูกจ้าง ซึ่งในปัจจุบัน กองทุนเงินทดแทนมีพนักงานเรียกร้องเงินทดแทนค่อนข้างมาก

  • ช่วยเตรียมความพร้อม สำหรับเครื่องมือที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

  •  เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี ให้ผู้ประกอบการได้รับความเชื่อถือทางสังคม

  •  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันกับตลาดโลก ซึ่งต้องมีใบรับรอง เพื่อมาตรฐานการค้าขายในอนาคต

bottom of page