top of page

What We Do?

บริษัท จีจีเอ็ม จำกัด

บริการตรวจประเมิน และออกใบรับรอง (Certified Body) ตามมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมจากสถาบันรับรองสากลจากประเทศอังกฤษ โดยมาตรฐานสากลที่ให้บริการตรวจรับรองได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000, ISO 22000, ISO 45001, GMP, HACCP, ISO 13485, ISO 50001, ISO 27001, ISO 28000, ISO 26000, HIGG Index, SA 8000, RJC, SLCP, SMETA (Sedex), CTPAT, GOTS, GRS, OCS, RCS เป็นต้น

บริการฝึกอบรมระบบบริหารงานตามมาตรฐานสากลต่าง (Public Training Course) และหลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการสากล ISO (Lead Auditor Training Course)

bottom of page