top of page
Business Conference

Why Choose

GGM?

01.บุคคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ

ทีมงาน บุคคลากรของเรา เป็นผู้ชำนาญการด้านวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจประเมิน วิทยากร ซึ่งได้รับโอกาส ความรู้ ประสบการณ์จากหลากหลายธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

02.ราคาที่เป็นธรรม

เรากำหนดราคาโดยมุ่งเน้นผลของงานเป็นสำคัญ ซึ่งหมายถึง ผู้รับบริการจะได้รับ การตรวจประเมิน การตรวจติดตาม พร้อมข้อแนะนำหน้างานเพื่อประโยชน์ในการนำข้อกำหนดเข้าเชื่อมต่อกับหน้างานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรม ผู้รับบริการสามารถยกตัวอย่างจากปัญหาหน้างานจริงสอบถามผ่านอาจารย์ผู้ฝึอบรม เพื่อนำความรู้ ตัวอย่างที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

03.การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

ประกอบด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจประเมิน วิทยากรซึ่งได้รับโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจรับรองมาตรฐานในแต่ละองค์กรที่ให้ความไว้วางใจ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์พร้อมทั้งความเข้าใจพื้นฐานของพนักงาน โครงสร้างของแต่ละองค์กร จึงสามารถให้คำแนะนำ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา ร่วมแก้ไขปัญหาและรวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

04.การบริการที่ครอบคลุมทั่วโลก

นโยบายของ บริษัท จีจีเอ็ม จำกัด

"สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ ด้วยความเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร ขนาด ประเภทของกิจการ มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการให้ความสำคัญ เข้าใจนโยบาย เป้าหมายของกิจการจากการขอการรับรองระบบงานมาตรฐาน ตลอดอายุใบรับรอง"

05.ทันสมัยและพัฒนา

เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยเราได้พัฒนาระบบการทำงานแบบออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจถึงการรักษาความลับ ด้วยวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ลดข้อผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งนี้ ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีความสนใจ สามารถทำการตรวจสอบหมายเลขใบรับรองระบบงานคุณภาพที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ได้ด้วยตนเอง เพื่อยืนยันสถานะของการรับรอง

06.เข้าใจในความต้องการและดำเนินการอย่างรวดเร็ว

มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก การรับฟังข้อคิดเห็น จากลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เรานำมาเป็นวิธีปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กร

07.การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

  • การจดทะเบียนบริษัทในประเทศที่ตั้งสำนักงาน

  • การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย หลักปฎิบัติ และขั้นตอนในการปฏิบัติที่เป็นสากล

  • ด้วยทีมผู้ตรวจประเมินฯ ระดับมืออาชีพในท้องถิ่นที่เข้าใจถึงวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่

  • การให้บริการในระดับที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

  • ควบคุมการดำเนินงานโดยสำนักงานใหญ่ของ ณ ประเทศอังกฤษ

  • การตรวจสอบการทำงานโดยทีมผู้ตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามระเบียบปฏิบัติของสถาบันรับรอง Accreditation

bottom of page