top of page
  • paisarn7

กฏหมายฉบับใหม่ ต้องมี “ผู้ควบคุมการผลิต” ที่สำเร็จหลักสูตรจาก อย. หรือหน่วยฝึกอบรมที่ได้ขึ้นทะเบียน

อัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2564

หนึ่งในข้อกำหนดที่ GHPs (GMP) กฎหมายฉบับใหม่ออกมาแล้วมีผลบังคับใช้ถึงสถานที่ผลิต”น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท” “น้ำแร่ธรรมชาติ” และ “น้ำแข็งบริโภคที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง”

สืบเนื่องมาจากการพบปัญหาในการตรวจประเมินว่า ผู้ผลิตนำ้บริโภค นำ้แร่ และนำ้แข็งยังขาดความรู้ความเข้าใจและละเลยหน้าที่ในการควบคุมการผลิต จึงกำหนดให้สถานผลิตต้องแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ในการควบคุมการผลิต

ผู้ควบคุมการผลิต | GGM
กระบวนการผลิตน้ำดื่ม

นอกจากนี้ GHPs (GMP) ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดเฉพาะของนำ้บริโภค นำ้แร่ และนำ้แข็ง ยังคงมีสิ่งที่ผู้ผลิตต้องเรียนรู้และไปศึกษาเพิ่มเติมอีก เช่น

มีเนื้อหาขยายขอบข่ายการบังคับใช้จากเดิมแค่นำ้บริโภคในภาชนะบรรจุที่สนิท ตอนนี้ขยายครอบคลุมผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติและน้ำแข็งบริโภคที่ผ่านกรรมวิธีการกรองที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่นเดียวกันกับน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท

และเพิ่มข้อกำหนดกรณีผลิตน้ำแข็งบริโภคเพื่อป้องกันการปนเปื้อนซ้ำหลังการกรองทั้งนำ้แข็งซองและนำ้แข็งยูนิต

ที่มา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารดู 1,451 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page